ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις ευρωπαϊκής διάστασης επίσης εμπίπτουν στο αντικείμενο νομικών υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο.

Η διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα ως μορφή της σύγχρονης οικονομίας, ο ευρωπαϊκός στόχος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η διαμόρφωση κοινών πολιτικών και εναρμονισμένων ρυθμίσεων στους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό την διασφάλιση της ελευθερίας των συναλλαγών εντός της εσωτερικής αγοράς συνεπάγονται τη διαμόρφωση ενός πολύπλοκου ευρωπαϊκού νομικού περιβάλλοντος. Πέραν αυτού, οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού στοχεύουν και στη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας ανοιχτής αγοράς, η οποία όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από κοινωνική προστασία και συνοχή. Από τους κανόνες αυτούς απορρέουν κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία, τη χάραξη πολιτικών και την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων κλ.π.

Ακολούθως, το δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών μας παρέχει στους εντολείς μας υψηλού επιπέδου νομική συμβουλευτική κάλυψη επί θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και εκπροσώπησής τους και σε επίπεδο ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων.